Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง

    สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส 61) และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส (61 - 57) ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ขอให้นักศึกษาแสดงความจำนงเข้ารับการสัมมนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยเสียค่ามัดจำ คนละ 1,000 บาท พร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ทั้งนี้นักศึกษาที่ไปร่วมกิจกรรม บัณฑิตศึกษาจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง กำหนดวัน เวลา ลักษณะวิชาและสถานที่สอบไล่ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560

print

Annoucement

ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง กำหนดวัน เวลา ลักษณะวิชาและสถานที่สอบไล่ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิ    ดาวน์โหลดเอกสาร

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน    ดาวน์โหลดเอกสาร

« Back News List

http://www.jrank.org/