Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง

    สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส 61) และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส (61 - 57) ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ขอให้นักศึกษาแสดงความจำนงเข้ารับการสัมมนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยเสียค่ามัดจำ คนละ 1,000 บาท พร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ทั้งนี้นักศึกษาที่ไปร่วมกิจกรรม บัณฑิตศึกษาจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา more...
  • ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดระยะเวลาการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้า

    วิทยานิพธ์หรือการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 more...
  • ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ เข้าร่วมงานนำเสนอความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

    more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศบัณฑิตศึกษา โครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

print

Activities

ประกาศบัณฑิตศึกษา โครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ 

โครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" 

วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

*********************************************************************

         ด้วย บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 (รหัส 60)  

       บัณฑิตศึกษา ขอให้นักศึกษาหลักสูตรนิติศษสตรมหาบัณพิตทุกคนที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 แสดงความจำนงเข้ารับการสัมมนา เรือ่ง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" ได้ที่ธุรการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560    โดยเสียค่ามัดจำคนละ 1,000 บาท พร้อมกับแนบสำเนาหน้าบัญชีของธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ หากนักศึกษาไปร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ บัณฑิตศึกษาจะจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา

       อนึ่ง นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนวิชาสัมมนากฎหมายในภาคเรียนที่ 2 

« Back News List

http://www.jrank.org/