Graduate programs Faculty of law

Annoucement

Read All
Newประกาศเปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยอาจารย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จึนถึงวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Newประกาศงดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม
ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)
ประกาศปิดบรรยายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลสำหรับผู้สอบเข้าได้คะแนนสูงสุดของแต่ละสาขาวิชา
ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละสาขา รายละเอียด
ประกาศเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 1 เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครเดือนกรกฎาคม จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 สนใจรายละเอียด http://research.tu.ac.th สำหรับนักศึกษาที่ตีพิมพ์บทความลงในวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ทางวารสารจะออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความดังกล่าวให้

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

Wednesday

15

« August 2018
SMTWTFS
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
http://www.jrank.org/