Graduate programs Faculty of law

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิต...

สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560

Readmore

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิต...

สำหรับกรณีทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 20 เมษายน 2561

Readmore

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรป...

ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤษภาคม 2561

Readmore

     

Lastest News

Read All

Annoucement

Read All
Newประกาศงดบรรยาย - บรรยายชดเชย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย
Newประกาศคะแนนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับกรณีทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2561
ที่ยังไม่มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ (เนื่องจากหมดเขตการสมัครสอบ TU-Get รอบเดือน เมษายน แล้ว) สามารถสมัครสอบ TOEFL IBT, TOEFL ITP, IELTS ได้ โดยไม่มีกำหนดคะเเนนขั้นต่ำ ทั้งนี้ บัณฑิตศึกษาได้ขยายระยะเวลาในการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษได้จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ในเวลาราชการ ณ คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
ประกาศกำหนดการสอบไล่หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
น.754 กฎหมายฟื้นฟูกิจการและล้มละลายส่วนของ อ.พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล
ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมารับข้อสอบ Take Home ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และส่งข้อสอบ Take Home ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลาไม่เกิน 16.00 น.
ประกาศเช่าตู้ล็อคเกอร์
บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ได้จัดทำตู้เก็บของ (Locker) ไว้บริการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ณ ห้องทำงานปริญญาเอก-โท ชั้น 4 มีจำนวนจำกัด สำหรับนักศึกษาท่านได้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานธุรการบัณฑิตศึกษาโดยมีค่าบริการ 500 บาท ต่อปีการศึกษา
ขอเชิญร่วมกิจกรรม เสวนาวิชาการ “คิดถึงวิทยา..นิพนธ์” บอกเล่าประสบการณ์การทำวิทยานินพธ์ ของ ผศ.ดร.ปริญา เทวานฤมิตรกุล วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

Read More

http://www.jrank.org/