Graduate programs Faculty of law

ประกาศบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโทแ...

สำหรับที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ต้องเข้าร่วมอบรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Readmore

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร...

วิทยานิพธ์หรือการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Readmore

     

Lastest News

Read All

Annoucement

Read All
Newประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
Newประกาศ แจ้งผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่
ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
ประกาศงดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
ประกาศให้นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคภาษาไทย รหัส 61 รับวารสารนิติศาสตร์ เล่มที่ 3
ได้ที่ห้องวิจัยและระดมทุน ชั้น 1 บันไดติดกับหอพระ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น.
ประกาศให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา น.748 สหภาพยุโรป ส่วนของ ผศ.พิรุณา ติงศภัทิย์
ให้มาหัวข้อรายงาน ได้ที่สำนักงานธุรการบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์
ประกาศนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา น.650 กฎหมายองค์กรธุรกิจชั้นสูง กลุ่ม 2
เอกสารประกอบการบรรยายของ อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน ที่ให้นักศึกษาศึกษาก่อนเข้าชั้นเรียนในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 รายละเอียดของเอกสารอยู่ในลิงค์ตามที่ปรากฏ

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

Read More

http://www.jrank.org/