Graduate programs Faculty of law

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรป...

ประจำปีการศึกษา 2561 รอบสอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2561

Readmore

 

Annoucement

Read All
Newขอเชิญร่วมเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Newประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลสำหรับผู้สอบเข้าได้คะแนนสูงสุดของแต่ละสาขาวิชา
ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละสาขา รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม ปี 2561
ประกาศเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 1 เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครเดือนกรกฎาคม จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 สนใจรายละเอียด http://research.tu.ac.th สำหรับนักศึกษาที่ตีพิมพ์บทความลงในวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ทางวารสารจะออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความดังกล่าวให้
หลักเกณฑ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์
ของหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

Friday

20

« July 2018
SMTWTFS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
http://www.jrank.org/