Graduate programs Faculty of law

ประกาศบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโทแ...

สำหรับที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ต้องเข้าร่วมอบรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Readmore

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร...

วิทยานิพธ์หรือการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Readmore

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Readmore

     

Lastest News

Read All

Annoucement

Read All
Newประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
Newประกาศตารางบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ตารางสอบไล่ประจำภาค 1/2561
ประกาศให้นักศึกษานักศึกษาปริญญาโทที่ลงทะเบียนเรียนวิชา น.620 กฎหมายอาญาชั้นสูง (กลุ่ม 1) และวิชา น.720 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง (กลุ่ม 2)
ให้มารับ Take Home ส่วนของ ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
ประกาศงดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
ประกาศนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา น.650 กฎหมายองค์กรธุรกิจ ชั้น 1
ให้ดาวน์โหลดรายละเอียดคำถามรายวิชา ตามลิงค์ดังต่อไปนี้
ประกาศบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบไล่ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ.2556 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

Read More

http://www.jrank.org/