Graduate programs Faculty of law

ขอเชิญนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมงานสัมม...

การนำเสนอผลงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญษเอกในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ เวลา 09.00 - 16.00น. ณ ห้องประชุมจ...

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรป...

ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤษภาคม 2561

Readmore

   

Lastest News

Read All

Annoucement

Read All
Newประกาศบัณฑิตศึกษาได้ติดประกาศแผนผังที่นั่งสอบประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาสามารถดูผังสอบได้ที่ คอมมอนรูม
Newขอเชิญทดลองใช้บริการ E-books จากสำนักพิมพ์ Cambridge University ในสาขากฎหมาย
มากกว่า 2,200 รายการ
ประกาศเปิดรับสมัครทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
สามารถส่งเอกสารได้ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
ประกาศขยายวันกำหนดส่งประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ภายในเวลา 16.00 น. ที่สำนักงานธุรการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1
ประกาศงดบรรยาย - บรรยายชดเชย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย
ประกาศคะแนนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับกรณีทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2561
ที่ยังไม่มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ (เนื่องจากหมดเขตการสมัครสอบ TU-Get รอบเดือน เมษายน แล้ว) สามารถสมัครสอบ TOEFL IBT, TOEFL ITP, IELTS ได้ โดยไม่มีกำหนดคะเเนนขั้นต่ำ ทั้งนี้ บัณฑิตศึกษาได้ขยายระยะเวลาในการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษได้จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ในเวลาราชการ ณ คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

Read More

http://www.jrank.org/