Graduate programs Faculty of law

กำหนดการแจ้งจบภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษ...

สำหรับนักศึกษาท่านใดที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้ ให้แจ้งจบการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2562

Readmore

 

Lastest News

Read All

Annoucement

Read All
Newประกาศปิดวิชาบรรยายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Newประกาศเปลี่ยนตารางบรรยาย ชดเชยบรรยาย งดบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ของนักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สมัยที่ 2 เดือน กรกฎาคม 2562
ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องกำหนดการสอบประมวลความรู้
ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ทุนผู้ช่วยอาจารย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาค 2 ปีกาคศึกษา 2561
http://www.jrank.org/