Graduate programs Faculty of law

นักศึกษาที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 256...

กรอกภาวะการมีงานทำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา

Readmore

กำหนดการแจ้งจบภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษ...

สำหรับนักศึกษาท่านใดที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้ ให้แจ้งจบการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2562

Readmore

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร...

เรื่องกำหนดระยเวลาการทำดุษฎีินิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้าในการทำดุษฎีินิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้...

Readmore

     

Annoucement

Read All
Newประกาศเปลี่ยนตารางบรรยาย ชดเชยบรรยาย งดบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ของนักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
Newประกาศเปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยงานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์
ซึ่้งผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารายงานตัว ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานธุรการ บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่บรรยายในช่วงวันที่ 17 -24 ตุลาคม 2562
ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สมัยที่ 2 เดือน กรกฎาคม 2562
ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562
http://www.jrank.org/