Graduate programs Faculty of law

"ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์" ครั้งที่ 2

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และเพื่อเป...

Readmore

บรรยายพิเศษ

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 -17.00 น. ห้อง 221

     

Annoucement

Read All
Newประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับกรณีทั่วไป)
ประจำปีการศึกษา 2560
Newวิชา น.736 ประวัติศาสตร์กฎหมายมหาชน ส่วนของ ผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกกนกกุล
รับข้อสอบ Take Home ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 60 และกำหนดส่ง Take Home ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. ที่ธุรการบัณฑิตศึกษา
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 312 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ "มาตรา44 กับพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ ความเร่งด่วนเพื่อเศรษฐกิจไทย"
ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1)คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน (สำหรับบุคคลทั่วไป)
Admission Announcement of the Master of Laws Program in Business Laws (English Program) for the Academic Year 2017 (2nd Round)

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

http://www.jrank.org/