Graduate programs Faculty of law

"ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์" ครั้งที่ 2

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และเพื่อเป...

Readmore

 

Annoucement

Read All
Newประกาศรับสมัครผู้ช่วยโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
Newขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "โครงสร้างกฎหมายภาษีสรรพสามิตใหม่ พ.ศ.2560"
ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/tax2560
งดบรรยาย - ชดเชยบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
บัณฑิตศึกษาขอปิดบรรยายวิชา ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การลงเผยแพร่บทความทางวารสารนิติศาสตร์
ด้วยโครงการวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จะจัดส่งวารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 46 พ.ศ.2560 ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2560 หลักสุตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาและหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาตามหลักสุตาดังกล่าว มารับหนังสือวารสารนิติศาสตร์ได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงงวันที่ 30 กันยายน 2560
วิชา น.611 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3
เปิดรับนักศึกษาปริญญาโทนอกสาขากฎหมายเอกชน กลุ่มละ 25 คน นักศึกษาปริญญาโทที่ลงทะเบียนในระบบ www.reg.tu.ac.th ไม่ทันในวิชาดังกล่าวให้มยื่นคำร้องต่อบัณฑิตศึกษาภายในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

http://www.jrank.org/