Graduate programs Faculty of law

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิต...

สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560

Readmore

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิต...

สำหรับกรณีทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 20 เมษายน 2561

Readmore

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ...

สมัครได้ตั้งแต่จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2560

Readmore

     

Annoucement

Read All
Newประกาศกำหนดการเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Newประกาศรับสมัครขอทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่บัดนี้่ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประชาสัมพันธ์คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2560
บัณฑิตศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2558 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง กำหนดวัน เวลา ลักษณะวิชาและสถานที่สอบไล่ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน
กำหนดการซ้อมรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 คณะนิติศาสตร์
เปลี่ยนแปลงกำหนดการถ่ายรูปรวม รายงานตัวถ่ายรูปเวลาเดิม 06.00 เปลี่ยนเป็น 05.00

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

Monday

18

« December 2017
SMTWTFS
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 

Read More

http://www.jrank.org/