Graduate programs Faculty of law

ประกาศบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโทแ...

สำหรับที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ต้องเข้าร่วมอบรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Readmore

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร...

วิทยานิพธ์หรือการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Readmore

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Readmore

     

Annoucement

Read All
Newประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2562
Newประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศกำหนดการซ้อมรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์
ประกาศงดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย เปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องกำหนดการสอบประมวลความรู้
ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

Read More

http://www.jrank.org/