Graduate programs Faculty of law

ประกาศบัณฑิตศึกษา โครงการสัมมนาเรื่อง "ร...

วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนา...

Readmore

มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จปีการศึก...

ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต

Readmore

   

Annoucement

Read All
Newประกาศงดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2560 ศูนย์ท่าพระจันทร์
เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถานที่ชั้นในซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
Newงดบรรยาย - ชดเชยบรรยาย และ เปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องทุนผุ้ช่วยอาจารย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาค 1 ปี 2560
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์ประเมินความก้าวหน้้าในการทำวิทานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ แก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
กำหนดแจ้งขอจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภาค 1/2560
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 13 กันยายน 2560 โดยผ่านระบบ www.reg.tu.ac.th นี้เท่านั้น
ประกาศกำหนดการจดทะเบียน ลาพักการศึกษา และรักษาสถานภาพของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
http://www.jrank.org/