Graduate programs Faculty of law

You are here: Faculty & Staffs

เบอร์ติดต่อฝ่ายต่างๆ

  • 02 613 2169 ฝ่ายข้อมูลวิชาการ
  • 02 613 2170 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ฝ่ายคอมพิวเตอร์ )
http://www.jrank.org/