Graduate programs Faculty of law

You are here: Admission

Admission ( การรับสมัครเข้าศึกษา)

Apply now

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553  ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
  2. เป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องหรือมีความสนใจที่จะศึกษาด้านกฎหมายและเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

การคัดเลือกเข้าศึกษา
โครงการฯ ได้กำหนดกลุ่มของผู้สมัครและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาไว้  ดังนี้

  1. ผู้เข้าศึกษากลุ่มผู้ไม่มีประสบการณ์  หรือมีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 4 ปี ต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
  2. ผู้เข้าศึกษากลุ่มผู้มีประสบการณ์  ซึ่งต้องทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (หากมีประสบการณ์ด้านกฎหมายและเศรษฐกิจระหว่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน
  3. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
  4. ผู้เข้าศึกษาจะต้องส่งหนังสือแนะนำผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
  5. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ/หรือโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.jrank.org/