Graduate programs Faculty of law

You are here: Admission

Admission ( การรับสมัครเข้าศึกษา)

        คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน ยกเว้น หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์) รับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้ที่ www.law.tu.ac.th  เท่านั้น

 

Apply now

หลักสูตรปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor  of  Laws  Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม   (ไทย)               นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อ    (ไทย)               น.ด.
ชื่อเต็ม   (อังกฤษ)           Doctor of Laws
ชื่อย่อ    (อังกฤษ)           LL.D.

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทางนิติศาสตร์ อันเป็นการรองรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ในเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพทัดเทียมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ
 3. เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขานิติศาสตร์เพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่และทันสมัย ตลอดจนเพื่อให้นำความรู้ดังกล่าวไปช่วยแก้ไขปัญหากฎหมายและพัฒนากฎหมายตลอดจนสังคมและประเทศชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553ข้อ 7 โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1.   สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ จากมหาวิทยาลัยอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 2. มีความรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือภาษาอื่น ๆที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควรในระดับที่สามารถศึกษาค้นคว้าตาม หัวข้อที่เสนอจากตำราต่างประเทศด้วยตนเองได้
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET/ TOELF/ IELTS โดยมีผลคะแนนอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้ 1) TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป 2) TOEFL (Computer-based)                         173คะแนนขึ้นไป 3) TOEFL (Internet-based) 61คะแนนขึ้นไป 4) IELTS  ระดับ 6 ขึ้นไป ผลภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET/ TOELF/ IELTSไม่ถึง เกณฑ์ตามประกาศรับสมัครต้องเข้าสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษที่คณะจัดสอบ
 4. สมัครต้องมีผลงานทางวิชาการที่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว และบัณฑิตศึกษาเห็นว่า เทียบเท่ากับวิทยานิพนธ์ระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นำเสนอ
ผู้สมัครต้องแนบรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที้่ประสงค์จะทำในระดับปริญญาเอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

2. ข้อเสนอ (Proposal) ของวิทยานิพนธ์โดยมีรายละเอียดที่กำหนดคือ

     (1) มีการนำเสนอประเด็นปัญหาและข้อโต้แย้งตามหัวข้อดังกล่าว

     (2) มีการนำเสนอสมมติฐานเบื้องต้นและแนวทางการแก้ปัญหาตามข้อ (1)

     (3) มีการสำรวจและประเมินวรรณกรรมจากการศึกษาข้อเขียนทางวิชาการ

     (4) บรรณานุกรม เอกสารอ้างอิงทุกชนิดที่ค้นคว้ามา

     (5) มีเค้าโครง (Out-Line) ของหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เสนอ

     (6) มีแผนการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานเหล่านี้ประกอบการรับสมัคร

 (1) หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ

(2)  รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

(3)  สำเนาปริญญาบัตรนิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต หรือสำเนาหนังสือสำคัญรับรองวิทยฐานะ จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ให้นำต้นฉบับมาแสดงประกอบด้วย

(4) สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด ทั้งระดับนิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต เว้นแต่ตามหลักสูตรการศึกษาไม่มีการออกหนังสือเช่นว่านั้น

(5) หนังสือรับรองจากผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับ
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้ (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 ธรรมศาสตร์ที่มีคุณวุฒินิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือมีตำแหน่งทางวิชาการ
 ตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป) จำนวน 2 คน (ถ้ามี)

       ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คณะกรรมการดำเนินงานโครงการนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตจะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอวิทยานิพนธ์และเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับผู้สมัคร

(6) วิทยานิพนธ์/หรืองานวิชาการอื่น ตามข้อ 2.4 อย่างละ 2 ชุด

การสอบคัดเลือก

ในกรณีผู้สมัครมีคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOELF หรือ IELTS ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องเข้าสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษที่คณะจัดสอบ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

     คณะนิติศาสตร์จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำการสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอวิทยานิพนธ์เป็นรายบุคคลสำหรับวัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

     ผู้ที่คณะกรรมการมีมติให้รับเข้าศึกษาจึงจะมีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนนักศึกษา
รับนักศึกษาปีละ 20 คน

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

งบประมาณ

      ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรดูในรายละเอียดในเล่มระเบียบการ

หลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดทั้งหลักสูตร  48 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 • วิชาเสริมพื้นฐาน  1 วิชา (ไม่มีหน่วยกิต)
 • วิทยานิพนธ์  48  หน่วยกิต 

รายวิชา

 • วิชา น.  598   ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์            (ไม่นับหน่วยกิต)
 •  วิชา น. 599   สัมมนาดุษฎีนิพนธ์                            (ไม่นับหน่วยกิต)
 •  วิชา น.  900  วิทยานิพนธ์                                     จำนวนหน่วยกิต   48

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 

สำหรับนักศึกษาไทย 350,000 บาท (ภาคการศึษาละประมาณ 85,000 - 95,000 บาท)  สำหรับชาวต่างชาติ 500,000 บาท

http://www.jrank.org/