Graduate programs Faculty of law

You are here: Admission

Admission ( การรับสมัครเข้าศึกษา)

Apply now

หลักสูตรปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor  of  Laws  Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม   (ไทย)               นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อ    (ไทย)               น.ด.
ชื่อเต็ม   (อังกฤษ)           Doctor of Laws
ชื่อย่อ    (อังกฤษ)           LL.D.

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทางนิติศาสตร์ อันเป็นการรองรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ในเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพทัดเทียมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ
  3. เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขานิติศาสตร์เพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่และทันสมัย ตลอดจนเพื่อให้นำความรู้ดังกล่าวไปช่วยแก้ไขปัญหากฎหมายและพัฒนากฎหมายตลอดจนสังคมและประเทศชาติ

 

ระยะเวลาการศึกษา

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

 

หลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต

     ระยะเวลาศึกษา  เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

                 โครงสร้างหลักสูตร

                             แบบ 1.1 (ทำเฉพาะดุษฎีนิพนธ์)

                             1) วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)                        4  หน่วยกิต

                             2) ดุษฎีนิพนธ์                                                             48  หน่วยกิต

 

วัน –เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

                   นอกวัน – เวลาราชการ

                   เรียนวันเสาร์               เวลา  09.00 น. ถึง 12.00 น.

                   ภาคการศึกษา 1           เดือนสิงหาคม –เดือนธันวาคม

                   ภาคการศึกษา 2           เดือนมกราคม –เดือนพฤษภาคม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

                    คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 22 และมีคุณสมบัติดังนี้

                   1. สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

                   2. มีความรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือภาษาอื่น ๆ ที่อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรเห็นสมควร ในระดับที่สามารถศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่เสนอจากตำราต่างประเทศด้วยตนเองได้

                   3. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOELF หรือ IELTSอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สอบผ่าน โดยคะแนนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย

                   4. ผู้สมัครต้องมีผลงานทางวิชาการที่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตหรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว และอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรเห็นว่าเทียบเท่ากับวิทยานิพนธ์ระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต

          การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

                    การสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอ ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ที่นำเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                             1. ชื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

                             2.ข้อเสนอ (proposal) ของดุษฎีนิพนธ์ โดยมีรายละเอียดที่กำหนดคือ

                                      (1) มีการนำเสนอประเด็นปัญหาและข้อโต้แย้งตามหัวข้อดังกล่าว

                                      (2) มีการนำเสนอสมมติฐานเบื้องต้นและแนวทางการแก้ปัญหาตามข้อ (1)

                                      (3) มีการสำรวจและประเมินวรรณกรรมจากการศึกษาข้อเขียนทางวิชาการ

                                      (4) บรรณานุกรม เอกสารอ้างอิงทุกชนิดที่ค้นคว้ามา

                                      (5) มีเค้าโครง (out - line) ของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่เสนอ

                                      (6) มีแผนการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา                   

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 

สำหรับนักศึกษาไทย 350,000 บาท (ภาคการศึษาละประมาณ 85,000 - 95,000 บาท)  สำหรับชาวต่างชาติ 500,000 บาท

http://www.jrank.org/