Graduate programs Faculty of law

You are here: Admission

Admission ( การรับสมัครเข้าศึกษา)

        คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2560 และในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2560 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน (กรณีพิเศษ) เริ่มตั่งแต่วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม - วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 

 

Apply now

หลักสูตรปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor  of  Laws  Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม   (ไทย)               นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อ    (ไทย)               น.ด.
ชื่อเต็ม   (อังกฤษ)           Doctor of Laws
ชื่อย่อ    (อังกฤษ)           LL.D.

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทางนิติศาสตร์ อันเป็นการรองรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ในเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพทัดเทียมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ
  3. เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขานิติศาสตร์เพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่และทันสมัย ตลอดจนเพื่อให้นำความรู้ดังกล่าวไปช่วยแก้ไขปัญหากฎหมายและพัฒนากฎหมายตลอดจนสังคมและประเทศชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553ข้อ 7 โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                   2.1  สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ 
                          จากมหาวิทยาลัยอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

                   2.2  มีความรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือภาษาอื่น ๆ
                          ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควรในระดับที่สามารถศึกษาค้นคว้าตาม
                          หัวข้อที่เสนอจากตำราต่างประเทศด้วยตนเองได้

                   2.3  มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET/ TOELF/ IELTS โดยมีผลคะแนนอย่างใด

                         อย่างหนึ่ง ดังนี้ 1) TU-GET 450คะแนนขึ้นไป 2) TOEFL (Computer-based)

                         173คะแนนขึ้นไป 3) TOEFL (Internet-based) 61คะแนนขึ้นไป 4) IELTS

                         ระดับ 5.5 ขึ้นไป ผลภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี 

                       ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET/ TOELF/ IELTSไม่ถึง

                   เกณฑ์ตามประกาศรับสมัครต้องเข้าสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษที่คณะจัดสอบ

                   2.4  ผู้สมัครต้องมีผลงานทางวิชาการที่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต
                          หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว และบัณฑิตศึกษาเห็นว่า
                          เทียบเท่ากับวิทยานิพนธ์ระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต


หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นำเสนอ
ผู้สมัครต้องแนบรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที้่ประสงค์จะทำในระดับปริญญาเอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

2. ข้อเสนอ (Proposal) ของวิทยานิพนธ์โดยมีรายละเอียดที่กำหนดคือ

     (1) มีการนำเสนอประเด็นปัญหาและข้อโต้แย้งตามหัวข้อดังกล่าว

     (2) มีการนำเสนอสมมติฐานเบื้องต้นและแนวทางการแก้ปัญหาตามข้อ (1)

     (3) มีการสำรวจและประเมินวรรณกรรมจากการศึกษาข้อเขียนทางวิชาการ

     (4) บรรณานุกรม เอกสารอ้างอิงทุกชนิดที่ค้นคว้ามา

     (5) มีเค้าโครง (Out-Line) ของหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เสนอ

     (6) มีแผนการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา

จำนวนนักศึกษา
รับนักศึกษาปีละ 20 คน

ระบบการจัดการศึกษา

  1. เป็นการศึกษาภาคกลางวันในระบบทวิภาค
  2. จะต้องทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
  3. จะต้องศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานที่กำหนด โดยจะต้องสอบได้ระดับ P (ผ่าน) และไม่นับหน่วยกิตรวมกับหลักสูตร
  4. จะต้องศึกษาวิชาอื่นใดที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ง คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ และต้องได้ผลการศึกษาในระดับที่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กำหนด แต่ต้องไม่ต่ำกว่าระดับ P เว้นแต่จะได้รับอนุมัติให้ศึกษาโดยไม่ต้องวัดผล (aud) ทั้งนี้โดยไม่นับหน่วยกิตรวมกับหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

งบประมาณ

      ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรดูในรายละเอียดในเล่มระเบียบการ

หลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดทั้งหลักสูตร  48 หน่วยกิต ประกอบด้วย

  • วิชาเสริมพื้นฐาน  1 วิชา (ไม่มีหน่วยกิต)
  • วิทยานิพนธ์  48  หน่วยกิต 

รายวิชา
       - วิชา น.  599   ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์            (ไม่นับหน่วยกิต)

       - วิชา น.  900     วิทยานิพนธ์                                       จำนวนหน่วยกิต   48

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 

สำหรับนักศึกษาไทย 350,000 บาท สำหรับชาวต่างชาติ 500,000 บาท

http://www.jrank.org/