Graduate programs Faculty of law

You are here: Admission

Admission ( การรับสมัครเข้าศึกษา)

        คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน ยกเว้น หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์) รับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้ที่ www.law.tu.ac.th  เท่านั้น

 

Apply now

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)      หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
(ภาษาอังกฤษ)  Graduate Diploma in Public Lawชื่อปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฏหมายมหาชน ( Graduate Diploma in Public Law) ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร


ปรัชญา

มุ่งสร้างนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายมหาชนทั้งเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทัศนคติที่นิยมเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและหลักนิติรัฐ มีความกล้าหาญในวิชาชีพที่จะใช้กฎหมายในแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการทั้งสองดังกล่า

 

ความสำคัญ

            คณะนิติศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2542 ครั้นถึงปี พ.ศ.2545 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนมีเนื้อหาที่ทันสมัย และสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและความต้องการของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

            เมื่อหลักสูตรแก้ไขปรับปรุงมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 8 ปีแล้ว เห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ภายในประเทศและภายนอกประเทศซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ประกอบกับเมื่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีมติรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่เทียบเท่าหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสามารถใช้เป็นคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ในการขอรับการคัดเลือกเพื่อรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าขอให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพิ่มเติมเนื้อหาหลักสูตรดังกล่าวให้ครอบคลุมความรู้ในกลุ่มวิชาบังคับร่วมของหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง อีก 4 หัวเรื่อง ประกอบ (1) วิสัยทัศน์เกี่ยวกับโลก (2) วิสัยทัศน์เกี่ยวกับสังคมไทย (3) การปฏิรูปภาครัฐเปรียบเทียบ และ (4) คุณภาพและคุณธรรมสำหรับนักกฎหมายไทย จึงจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนตามที่จะได้กล่าวต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เป็นผู้มีทัศนคตินิยมเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยและศรัทธาในหลักนิติรัฐ
  2. เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการปรับใช้กฎหมาย สามารถนำความรู้ในทางทฤษฎีไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  3. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและแนวปฏิบัติใหม่ ๆ เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนทั้งในและต่างประเทศ
  4. เป็นนักกฎหมายมหาชนที่มีคุณภาพ สามารถสนองนโยบายและแผนพัฒนาประเทศในด้านการปฏิรูปการเมืองและระเบียบบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ระบบการศึกษา

ลักษณะของโครงการเป็นการศึกษาภาคค่ำตามระบบทวิภาค หลักสูตรของโครงการนี้ มิได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรใน ระดับปริญญาโท หากแต่เป็นโครงการที่มีลักษณะเฉพาะที่สมบูรณ์ในตัวเอง การศึกษาตามโครงการนี้จะเน้นให้ผู้ศึกษาได้มี ความรู้ทั้งทางด้านกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เป็นอยู่โดยจะศึกษาทั้งทางด้าน ทฤษฎีควบคู่กับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละ เรื่องในทางปฏิบัติ ลักษณะการสอนจะเป็นในรูปของการบรรยายควบคู่กับการสัมมนา เน้นปัญหาในทางปฏิบัติ อันจะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาในโครงการนี้ สามารถเข้าใจในตัวกฎหมายมหาชน ในขณะเดียวกันก็สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน ทางปฏิบัติได้ด้วย

อนึ่ง โครงการนี้ เป็นโครงการศึกษาภาคค่ำ ช่วงเวลาของการศึกษาจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 - 19.30น. (สำหรับวิชา 2 หน่วยกิต) และเวลา 17.30 - 20.30น. (สำหรับวิชา 3 หน่วยกิต) ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของเวลาในห้องเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิสอบได้

 

http://www.jrank.org/