Graduate programs Faculty of law

You are here: Admission

Admission ( การรับสมัครเข้าศึกษา)

        คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน ยกเว้น หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์) รับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้ที่ www.law.tu.ac.th  เท่านั้น

 

http://www.jrank.org/