Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law | Academic Programs

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย           หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ       Master of Arts Program in International Trade Law and Economics


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ)
  ชื่อย่อ     ศศ.ม. (นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม    Master of Arts (International Trade Law and Economics)
  ชื่อย่อ     M.A. (International Trade Law and Economics)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
    1. มีความรู้และทักษะการค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งในแง่มุมของกฎหมายและเศรษฐศาสตร์
    2.
สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างเป็นระบบ

ระบบการศึกษา

 1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา  ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ  ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ
 2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  ในการเรียนชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2
 3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี

การดำเนินการหลักสูตร
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
นอกวัน-เวลาราชการ
เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น. และ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา  9.00 น. ถึง 16.00 น.


สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

ระยะเวลาการศึกษา
เป็นหลักสูตรแบบศึกษาบางเวลา  นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ  และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ

หลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิตรวม   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36   หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

 1. แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
  1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)        3   หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาบังคับ      15 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือก    9  หน่วยกิต
  4. วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต
 2. แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
  1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)   3  หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาบังคับ    15  หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือก    15  หน่วยกิต
  4. การค้นคว้าอิสระ      3  หน่วยกิต

 

http://www.jrank.org/