Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law | Academic Programs

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

 

(ภาษาไทย) นิติศาสตรมหาบัณฑิต                                                                                                            
(ภาษาอังกฤษ) Master of Laws

ชื่อปริญญา
(ชื่อเต็มภาษาไทย)         นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)     Master of Laws
(ชื่อย่อภาษาไทย)           น.ม.
(ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)      LL.M.

สาขาวิชาทีเปิดสอน

    - สาขากฎหมายเอกชน (Private Law)
    - สาขากฎหมายอาญา (Criminal Law)
    - สาขากฎหมายมหาชน (Public Law)
    - สาขากฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
    - สาขากฎหมายธุรกิจ (Business Law)
    - สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Regulation)
    - สาขากฎหมายภาษี (Tax Law)
    - สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Law)

ระบบการศึกษา

การดำเนินการหลักสูตร

          วัน –เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

                   นอกวัน – เวลาราชการ

                   เรียนจันทร์ – ศุกร์        เวลา  17.30 ถึง 20.30 น.

                          เสาร์                     เวลา  09.00 ถึง 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 7 และต้องมีคุณสมบัติทางการศึกษาดังนี้ 

(1) เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้การรับรองผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีก็มีสิทธิ์สมัครสอบได้แต่ต้องสำเร็จปริญญาครี ก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และ 

(2) ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ แต่ผลสอบภาษาอังกฤษดังก่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร

(3) สำหรับผู้เข่าศึกษาต่างชาติต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ ส่วนการสอบคัดเลือกคณะดำเนินการโดยวิธีการพิเศษ โดยได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี ซึ่งเป็นการสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชานั้น

กาารคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

สำหรับกรณีทั่วไป (สมัครได้ 2 สาขา )

(1) การสอบข้อเขียน ผู้สมัครทุกสาขาต้องสอบวิชาข้อเขียนวิชาทางกฎหมาย 4 ข้อ โดยมีคะแนนเต็มข้อละ 20 คะแนน ได้แก่  หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  หลักกฎหมายอาญา  หลักกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายระหว่างประเทศ

(2) นอกจากนั้น ผู้สมัครสอบต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) โดยจะนำผลการสอบภาษาอังกฤษมารวมเป็นคะแนนเพื่อพิจารณาผลการสอบข้อเขียน ตามอัตราส่วนโดยคะแนนภาษาอังกฤษมีคะแนนเต็ม 20 คะแนนวิชาข้อเขียนทางกฎหมายรวมกับคะแนนภาษาอังกฤษจะได้คะแนนรวมเท่ากับ 100 คะแนน 

(3) สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน จะมีการสอบสัมภาษณ์โดยไม่มีคะแนนซึ่งเป็นการวัดทัศนคติ ความตั้งใจ บุคลิกภาพ เป็นต้น 

สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ (สมัครได้สาขาเดียวเท่านั้น)

(1) การสอบข้อเขียน   ผู้สมัครสอบแต่ละสาขาเข้าสอบข้อเขียนวิชากฎหมายในสาขาที่ตนเองสมัคร 1 ข้อ โดยมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน 

(2) การสอบสัมภาษณ์  ผู้สมัครสอบแต่ละสาขาเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน 

 

(3) ผู้สมัครสอบต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องได้มาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก 

     สำหรับกรณีทั่วไป

คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบผ่านข้อเขียนกรณีทั่วไป โดยเรียงลำดับผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1 และอันดับ 2 ของแต่ละสาขาที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงลงมาจนได้ตามจำนวนรับกรณีทั่วไปตามที่สาขากำหนด

     สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์

คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ โดยเรียงลำดับผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงลงมาจนได้ตามจำนวนรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ตามที่สาขากำหนด

 

หลักสูตรการศึกษา

36 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน คือ 

แผน ก แบบ ก 2  วิชาบังคับ               15 หน่วยกิต

                             วิชาเลือก                6   หน่วยกิต

                            วิชาบังคับเลือก       3  หน่วยกิต

                             วิทยานิพนธ์          12  หน่วยกิต

แผน ข การค้นคว้าอิสระ 

                             วิชาบังคับ              15 หน่วยกิต

                             วิชาเลือก              12  หน่วยกิต

                             วิชาบังคับเลือก     3   หน่วยกิต

                             วิทยานิพนธ์          12  หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา 

    การศึกษาภาคค่ำในระบบทวิภาค ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ปีกาคศึกษา

 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 180,000 บาท (ภาคการศึกษาและประมาณ 35,000 - 40,000 บาท) 

http://www.jrank.org/