Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law | Academic Programs

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

 

(ภาษาไทย) นิติศาสตรมหาบัณฑิต                                                                                                            
(ภาษาอังกฤษ) Master of Laws

ชื่อปริญญา
(ชื่อเต็มภาษาไทย)         นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)     Master of Laws
(ชื่อย่อภาษาไทย)           น.ม.
(ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)      LL.M.

สาขาวิชาทีเปิดสอน

    - สาขากฎหมายเอกชน (Private Law)
    - สาขากฎหมายอาญา (Criminal Law)
    - สาขากฎหมายมหาชน (Public Law)
    - สาขากฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
    - สาขากฎหมายธุรกิจ (Business Law)
    - สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Regulation)
    - สาขากฎหมายภาษี (Tax Law)
    - สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Law)

 

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

     36 หน่วยกิต 

 

ระยะเวลาการศึกษา 

        ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 2 ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

 

วัน-เวลาในการเรียนการสอน

นอกวัน-เวลาราชการ

เรียนจันทร์ - ศุกร์              เวลา 17.30 ถึง 20.30 น.

       เสาร์                         เวลา 09.00 ถึง 16.00 น.

ภาคการศึกษาที่ 1             เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม

ภาคการศึษาที่   2             เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561  ข้อ 22 และมีคุณสมบัติดังนี้

                   1. กรณีทั่วไป

                   (1)เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง และผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีก็มีสิทธิสมัครสอบได้ แต่ต้องสำเร็จปริญญาตรี ก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และ

                   (2)ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL (ITP) หรือ TOEFL (CBT) หรือ TOEFL (IBT) หรือ IELTSโดยไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ แต่ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องได้มาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร

                   (3) สำหรับผู้เข้าศึกษาต่างชาติต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนการสอบคัดเลือกคณะดำเนินการโดยวิธีการพิเศษโดยได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี ซึ่งเป็นการสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชานั้น

                   2. กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์

                   (1)เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง และ

                   (2)ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL (ITP) หรือ TOEFL (CBT) หรือ TOEFL (IBT) หรือ IELTSโดยไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ แต่ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องได้มาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร และ

                   (3) ต้องมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) และคำรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่งนั้น และมีระยะเวลาการทำงานตามที่กำหนด กรณีผู้สมัครประกอบวิชาชีพอิสระจะต้องแสดงหลักฐานประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น หลักฐานการจดทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น

          การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

                   1. กรณีทั่วไป

                             (1) การสอบข้อเขียนวิชากฎหมาย 4 ข้อ 

                                       1)  หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

                                       2)  หลักกฎหมายอาญา

                                       3)  หลักกฎหมายมหาชน

                                       4)  หลักกฎหมายระหว่างประเทศ

                             (2) การสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในสาขาวิชาใดจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชานั้น

                    2. กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์

                             (1) การสอบข้อเขียน ผู้สมัครสอบแต่ละสาขาเข้าสอบข้อเขียนวิชากฎหมายในสาขาที่ตนเองสมัคร 1 ข้อ

 

                             (2) การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครสอบแต่ละสาขาจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชานั้น

 

โครงสร้างหลักสูตร

                             3.1.2.1  แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

                                      1)  วิชาบังคับ                                 15      หน่วยกิต

                                      2)  วิชาบังคับเลือก                           3        หน่วยกิต

                                      3)  วิชาเลือก                                  6        หน่วยกิต

                                      4)  วิทยานิพนธ์                                         12      หน่วยกิต

                             3.1.2.2  แผน ข (ศึกษารายวิชาและไม่ทำวิทยานิพนธ์)

                                      1)  วิชาบังคับ                                 15      หน่วยกิต

                                      2)  วิชาบังคับเลือก                           3        หน่วยกิต

                                      3)  วิชาเลือก                                  12      หน่วยกิต

                                      4)  การค้นคว้าอิสระ                          6        หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

       ประมาณ 170,000 บาท 

 

http://www.jrank.org/