Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law | Academic Programs

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor  of  Laws  Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม   (ไทย)               นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อ    (ไทย)               น.ด.
ชื่อเต็ม   (อังกฤษ)           Doctor of Laws
ชื่อย่อ    (อังกฤษ)           LL.D.

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทางนิติศาสตร์ อันเป็นการรองรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ในเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพทัดเทียมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ
 3. เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขานิติศาสตร์เพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่และทันสมัย ตลอดจนเพื่อให้นำความรู้ดังกล่าวไปช่วยแก้ไขปัญหากฎหมายและพัฒนากฎหมายตลอดจนสังคมและประเทศชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553ข้อ 7 โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1.   สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ จากมหาวิทยาลัยอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 2. มีความรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือภาษาอื่น ๆที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควรในระดับที่สามารถศึกษาค้นคว้าตาม หัวข้อที่เสนอจากตำราต่างประเทศด้วยตนเองได้
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET/ TOELF/ IELTS โดยมีผลคะแนนอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้ 1) TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป 2) TOEFL (Computer-based)                         173คะแนนขึ้นไป 3) TOEFL (Internet-based) 61คะแนนขึ้นไป 4) IELTS  ระดับ 6 ขึ้นไป ผลภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET/ TOELF/ IELTSไม่ถึง เกณฑ์ตามประกาศรับสมัครต้องเข้าสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษที่คณะจัดสอบ
 4. สมัครต้องมีผลงานทางวิชาการที่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว และบัณฑิตศึกษาเห็นว่า เทียบเท่ากับวิทยานิพนธ์ระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นำเสนอ
ผู้สมัครต้องแนบรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที้่ประสงค์จะทำในระดับปริญญาเอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

2. ข้อเสนอ (Proposal) ของวิทยานิพนธ์โดยมีรายละเอียดที่กำหนดคือ

     (1) มีการนำเสนอประเด็นปัญหาและข้อโต้แย้งตามหัวข้อดังกล่าว

     (2) มีการนำเสนอสมมติฐานเบื้องต้นและแนวทางการแก้ปัญหาตามข้อ (1)

     (3) มีการสำรวจและประเมินวรรณกรรมจากการศึกษาข้อเขียนทางวิชาการ

     (4) บรรณานุกรม เอกสารอ้างอิงทุกชนิดที่ค้นคว้ามา

     (5) มีเค้าโครง (Out-Line) ของหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เสนอ

     (6) มีแผนการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานเหล่านี้ประกอบการรับสมัคร

 (1) หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ

(2)  รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

(3)  สำเนาปริญญาบัตรนิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต หรือสำเนาหนังสือสำคัญรับรองวิทยฐานะ จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ให้นำต้นฉบับมาแสดงประกอบด้วย

(4) สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด ทั้งระดับนิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต เว้นแต่ตามหลักสูตรการศึกษาไม่มีการออกหนังสือเช่นว่านั้น

(5) หนังสือรับรองจากผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับ
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้ (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 ธรรมศาสตร์ที่มีคุณวุฒินิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือมีตำแหน่งทางวิชาการ
 ตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป) จำนวน 2 คน (ถ้ามี)

       ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คณะกรรมการดำเนินงานโครงการนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตจะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอวิทยานิพนธ์และเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับผู้สมัคร

(6) วิทยานิพนธ์/หรืองานวิชาการอื่น ตามข้อ 2.4 อย่างละ 2 ชุด

การสอบคัดเลือก

ในกรณีผู้สมัครมีคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOELF หรือ IELTS ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องเข้าสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษที่คณะจัดสอบ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

     คณะนิติศาสตร์จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำการสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอวิทยานิพนธ์เป็นรายบุคคลสำหรับวัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

     ผู้ที่คณะกรรมการมีมติให้รับเข้าศึกษาจึงจะมีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนนักศึกษา
รับนักศึกษาปีละ 20 คน

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

งบประมาณ

      ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรดูในรายละเอียดในเล่มระเบียบการ

หลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดทั้งหลักสูตร  48 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 • วิชาเสริมพื้นฐาน  1 วิชา (ไม่มีหน่วยกิต)
 • วิทยานิพนธ์  48  หน่วยกิต 

รายวิชา

 • วิชา น.  598   ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์            (ไม่นับหน่วยกิต)
 •  วิชา น. 599   สัมมนาดุษฎีนิพนธ์                            (ไม่นับหน่วยกิต)
 •  วิชา น.  900  วิทยานิพนธ์                                     จำนวนหน่วยกิต   48

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 

สำหรับนักศึกษาไทย 350,000 บาท (ภาคการศึษาละประมาณ 85,000 - 95,000 บาท)  สำหรับชาวต่างชาติ 500,000 บาท

http://www.jrank.org/