Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law | Academic Programs

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor  of  Laws  Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม   (ไทย)               นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อ    (ไทย)               น.ด.
ชื่อเต็ม   (อังกฤษ)           Doctor of Laws
ชื่อย่อ    (อังกฤษ)           LL.D.

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทางนิติศาสตร์ อันเป็นการรองรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ในเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพทัดเทียมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ
  3. เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขานิติศาสตร์เพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่และทันสมัย ตลอดจนเพื่อให้นำความรู้ดังกล่าวไปช่วยแก้ไขปัญหากฎหมายและพัฒนากฎหมายตลอดจนสังคมและประเทศชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553ข้อ 7 โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                   2.1  สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ 
                          จากมหาวิทยาลัยอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

                   2.2  มีความรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือภาษาอื่น ๆ
                          ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควรในระดับที่สามารถศึกษาค้นคว้าตาม
                          หัวข้อที่เสนอจากตำราต่างประเทศด้วยตนเองได้

                   2.3  มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET/ TOELF/ IELTS โดยมีผลคะแนนอย่างใด

                         อย่างหนึ่ง ดังนี้ 1) TU-GET 450คะแนนขึ้นไป 2) TOEFL (Computer-based)

                         173คะแนนขึ้นไป 3) TOEFL (Internet-based) 61คะแนนขึ้นไป 4) IELTS

                         ระดับ 5.5 ขึ้นไป ผลภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี 

                       ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET/ TOELF/ IELTSไม่ถึง

                   เกณฑ์ตามประกาศรับสมัครต้องเข้าสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษที่คณะจัดสอบ

                   2.4  ผู้สมัครต้องมีผลงานทางวิชาการที่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต
                          หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว และบัณฑิตศึกษาเห็นว่า
                          เทียบเท่ากับวิทยานิพนธ์ระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต


หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นำเสนอ
ผู้สมัครต้องแนบรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที้่ประสงค์จะทำในระดับปริญญาเอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

2. ข้อเสนอ (Proposal) ของวิทยานิพนธ์โดยมีรายละเอียดที่กำหนดคือ

     (1) มีการนำเสนอประเด็นปัญหาและข้อโต้แย้งตามหัวข้อดังกล่าว

     (2) มีการนำเสนอสมมติฐานเบื้องต้นและแนวทางการแก้ปัญหาตามข้อ (1)

     (3) มีการสำรวจและประเมินวรรณกรรมจากการศึกษาข้อเขียนทางวิชาการ

     (4) บรรณานุกรม เอกสารอ้างอิงทุกชนิดที่ค้นคว้ามา

     (5) มีเค้าโครง (Out-Line) ของหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เสนอ

     (6) มีแผนการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา

จำนวนนักศึกษา
รับนักศึกษาปีละ 20 คน

ระบบการจัดการศึกษา

  1. เป็นการศึกษาภาคกลางวันในระบบทวิภาค
  2. จะต้องทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
  3. จะต้องศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานที่กำหนด โดยจะต้องสอบได้ระดับ P (ผ่าน) และไม่นับหน่วยกิตรวมกับหลักสูตร
  4. จะต้องศึกษาวิชาอื่นใดที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ง คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ และต้องได้ผลการศึกษาในระดับที่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กำหนด แต่ต้องไม่ต่ำกว่าระดับ P เว้นแต่จะได้รับอนุมัติให้ศึกษาโดยไม่ต้องวัดผล (aud) ทั้งนี้โดยไม่นับหน่วยกิตรวมกับหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

งบประมาณ

      ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรดูในรายละเอียดในเล่มระเบียบการ

หลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดทั้งหลักสูตร  48 หน่วยกิต ประกอบด้วย

  • วิชาเสริมพื้นฐาน  1 วิชา (ไม่มีหน่วยกิต)
  • วิทยานิพนธ์  48  หน่วยกิต 

รายวิชา
       - วิชา น.  599   ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์            (ไม่นับหน่วยกิต)

       - วิชา น.  900     วิทยานิพนธ์                                       จำนวนหน่วยกิต   48

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 

สำหรับนักศึกษาไทย 350,000 บาท สำหรับชาวต่างชาติ 500,000 บาท

http://www.jrank.org/