Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law

วิสัยทัศน์

ปรัชญา                
คณะนิติศาสตร์มีปรัชญาการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์กล่าวโดยเฉพาะคณะนิติศาสตร์จัดให้มีการศึกษาและค้นคว้า ในสาขาวิชานิติศาสตร์โดยเป็นการศึกษาชั้นสูงเพื่อเสริมสร้างให้มีวัฒนธรรมในประเทศไทย

ปณิธาน
คณะนิติศาสตร์มีปณิธานที่จะดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นผู้นำวิชาการ และเป็นนำวิชาการด้านกฎหมายโดยเป็นผู้นำความคิดและผดุงความยุติธรรมของสังคมนอกจากนั้นคณะนิติศาสตร์ยังมีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม มีความสำนึกในการผดุงความยุติธรรม
และช่วยเหลือผู้เสียเปรียบในสังคม


วัตถุประสงค์
เพื่อสนองตอบต่อปรัชญาและปณิธานดังกล่าว คณะนิติศาสตร์จึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้
    1. การจัดทำหลักสูตรนิติศาสตร์ที่มีคุณภาพทันสมัยและทันต่อความก้าวหน้าของประเทศและต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
    2. หลักสูตรนิติศาสตร์จะต้องเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ด้านอื่น ๆ นอกจากวิชากฎหมายหรืออีกนัยหนึ่งต้องมีความเป็นสหวิชา
    3. การเสริมสร้างระบบอาจารย์ประจำให้มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ในด้านวิชาการคณะนิติศาสตร์ส่งเสริมให้คณาจารย์ ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งการเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการ
    4. การอบรมนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายให้สามารถเข้าใจกฎหมาย วิเคราะห์กฎหมายและเสนอความเห็น ในทางกฎหมายได้
    5. การอบรมนักศึกษาให้มีคุณภาพจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพกฎหมายเพื่อความยุติธรรมและเพื่อประโยชน์แก่สังคม
    6.การอบรม นักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพในสังคมพร้อมที่จะพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้ความประพฤติเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ มีความเข้าใจปัญหาและเห็นใจเพื่อนมนุษย์

http://www.jrank.org/