Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law

โครงสร้างสำนักงานเลขานุการคณะ

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์

เลขานุการคณะนิติศาสตร์
น.ส.ปราณี กุรุพินฑารักษ์

 • หัวหน้างานบริหารธุรการ นางพรเพ็ญ สว่างตระกูล
  • หน่วยการเจ้าหน้าที่
  • หน่วยพัฒนาบุคลากร
  • หน่วยสวัสดิการและประกันสังคม
  • หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์ 
  • หน่วยการประชุมและงานจัดเลี้ยงที่เกี่ยวข้อง
  • หน่วยจัดทำข้อมูลและภาระงานอาจารย์
 • หัวหน้างานบริการการศึกษา นางรักษิตา สร้อยแก้ว
  • หน่วยการเรียนการสอน ทะเบียน  ประมวลผลและเอกสารประกอบการสอน 
  • หน่วยกิจกรรมนักศึกษา
  • หน่วยประเมินผลการเรียนการสอน
 • หัวหน้างานธุรการ (ศูนย์รังสิต) นายทองสุข นาควิชัยกิจ
  • หน่วยอาคารสถานที่ พิธีการต่าง ๆ และ ยานพาหนะ
  • หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา
  • หน่วยผลิตเอกสาร
  • หน่วยห้องสมุดอิเล็กทรอนิค
 • หัวหน้างานควบคุมภายใน น.ส.สมศุข เทียมปฐม
  • ตรวจสอบภายใน
 • หัวหน้างานบริหารท่าพระจันทร์ (ศูนย์ท่าพระจันทร์) นางศศิธร ช้างบุญชู
  • หน่วยงานสารบรรณ
  • หน่วยงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
  • หน่วยผลิตเอกสาร
  • หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตฯ
 • หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ น.ส.สุทธิลักษณ์ จงอุดมสุข
  • ดำเนินการเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์
  • งานการศึกษาในและนอกประเทศ
  • หน่วยบริการทางวิชาการ (ภาควิชา)
 • หัวหน้างานศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย นายวีระศักดิ์ ทัพขวา
 • หัวหน้างานบริการสังคม น.ส.รุ่งทิพย์ สร้อยทอง
  • โครงการบริการทางสังคม
  • โครงการบัณฑิตศึกษา
 • หัวหน้างานบริการวิชาการ นางสาวอณัญญา ชุติประภานิชกุล
 • หัวหน้างานการเงิน การบัญชีและพัสดุ น.ส.ปภาฤกรณ์ กิตติธนาชัย
  • หน่วยการเงินและบัญชี
  • หน่วยพัสดุ
 • หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและงบประมาณ น.ส.ประไพ คำสม
  • หน่วยดำเนินการงบประมาณบัญชีและงบประมาณ
  • การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
 • หัวหน้างานวิจัยและระดมทุน นางทัศนีย์ ศิลปนรเศรษฐ์
 • หัวหน้างานบริหารศูนย์ลำปาง กชกร เตชพรวรรักษ์
http://www.jrank.org/