Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law

ศูนย์การศึกษาเฉพาะด้าน

ศูนย์กฎหมายการแพทย์และจริยศาสตร์

          จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ สาธารณสุขและสุขภาพในมิติต่างๆ ต่อมาภายหลังยังได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยศูนย์กฎหมายสุขภาพฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรทางการแพทย์นักกฎหมายและบุคคลทั่วไปในเรื่องสิทธิปฏิเสธการรักษาของผู้ป่วยที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ การให้ความยินยอมที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าในการรักษา รวมทั้งให้คำปรึกษาทางวิชาการในประเด็นกฎหมายสุขภาพแก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          กิจกรรมของศูนย์กฎหมายสุขภาพฯ มีหลายด้านคืองานวิจัย การจัดอบรมระยะสั้นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และนักกฎหมาย จัดสัมมนาทางวิชาการ รวมถึงพัฒนาหลักสูตรด้านกฎหมายการแพทย์ นิติเวชศาสตร์ จริยศาสตร์การแพทย์ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงานที่สำคัญ เช่น การเสนอร่างกฎกระทรวงตามมาตรา12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติและผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จัดพิมพ์หนังสือและเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือ“ก่อนวันผลัดใบฯ” “การใช้เซลล์ต้นกำเนิดฯ” แผ่นพับ “ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต” จัดทำเว็บไซต์ www.thailivingwill.in.th จัดอบรมเรื่องกฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์แก่นักกฎหมาย แพทย์ พยาบาล บุคคลทั่วไป
 
สถาบันกฎหมายภาษี
 
          จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาวิจัย วิเคราะห์กฎหมายภาษี ทฤษฎีการคลัง และการบัญชีภาษีอากร ทำหน้าที่เสนอแนะ ปรับปรุงนโยบาย บทบัญญัติตลอดจนกลยุทธ์การต่อรองทางภาษีอากรของประเทศไทยให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจและการลงทุนภายในประเทศ และการเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลงานวิจัยด้านกฎหมายภาษีอากร
 
          ผลงานที่ผ่านมาและเป็นการดำเนินงานโดยต่อเนื่อง คือ การจัดอบรมระยะสั้นในหลักสูตรกฎหมายภาษีอากรประเภทต่างๆ ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลทั่วไป และการจัดสัมมนาทางวิชาการ
 
โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 
          จัดตั้งขึ้นในคณะนิติศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านกฎหมายขนส่ง สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีทุกรูปแบบ รวมถึงการเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร และผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและพาณิชยนาวี และยังมีบทบาทด้านการผลักดัน เสนอให้มีการร่างกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย
         
          ผลงานที่ผ่านมานั้นได้แก่บทบาทด้านการจัดสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งมีทั้งการจัดขึ้นด้วยตนเองและจัดโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ กรมการขนส่งทางอากาศ กรมการขนส่งทางน้ำ และพาณิชยนาวี การจัดพิมพ์วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชย์นาวีออกเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน กฎหมายขนส่งสู่สาธารณชนโดยเป็นวารสารรายปี กำหนดออกปี ละ 1 ฉบับ
http://www.jrank.org/