Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law

ประวัติคณะนิติศาสตร์

การก่อตั้งโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม

 

cheap Replica Watches replica watches uk omega Replica Watches cartier Replica watches Swiss Replica Watches rolex Replica watches replica watches uk replica omega watches Breitling Replica Watches uk Breitling Replica Watches panerai Replica watches uk cheap Replica Watches replica watches uk omega Replica Watches cartier Replica watches Swiss Replica Watches rolex Replica watches replica watches uk replica omega watches Breitling Replica Watches uk Breitling Replica Watches panerai Replica watches uk cheap Replica Watches replica watches uk omega Replica Watches cartier Replica watches Swiss Replica Watches replica watches uk rolex Replica watches replica omega watches Breitling Replica Watches uk Breitling Replica Watches panerai Replica watches uk cheap Replica Watches replica watches uk omega Replica Watches cartier Replica watches Swiss Replica Watches rolex Replica watches replica watches uk replica omega watches Breitling Replica Watches uk Breitling Replica Watches panerai Replica watches uk cheap Replica Watches replica watches uk omega Replica Watches cartier Replica watches Swiss Replica Watches replica watches uk replica omega watches Breitling Replica Watches uk Breitling Replica Watches panerai Replica watches uk cheap Replica Watches replica watches uk omega Replica Watches rolex Replica watches Swiss Replica Watches replica watches uk replica omega watches Breitling Replica Watches uk Breitling Replica Watches panerai Replica watches uk cheap Replica Watches replica watches uk omega Replica Watches rolex Replica watches Swiss Replica Watches replica watches uk replica omega watches Breitling Replica Watches uk Breitling Replica Watches panerai Replica watches uk cheap Replica Watches replica watches uk omega Replica Watches rolex Replica watches Swiss Replica Watches replica watches uk replica omega watches Breitling Replica Watches uk Breitling Replica Watches panerai Replica watches uk breitling replica nl panerai replica horloges nl cartier replica horloges nl replica horloges nl rolex replica horloges nl omega replica horloges nl

          ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบกฎหมายครั้งสำคัญยิ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนั้นได้เกิดแนวคิดในการจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นโดยมีเจ้าพระยาอภัยราชาสยามมานุกูลกิจ หรือ เมอร์ซิเออ กุสตาฟ โรแลง ยัคแมงค์ ดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาราชการแผ่นดินไทยเป็นผู้ถวายคำแนะนำ ต่อมาเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ จึงได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมขึ้นอย่างไม่เป็นทางการเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2440

 

ในปี พ.ศ. 2476

          ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการ ให้โอนโรงเรียนกฎหมายไปสังกัดอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในปีเดียวกันนั้นเอง รัฐบาลไทยได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง และให้โอนการเรียนการสอนกฎหมายมารวมอยู่ในมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ประศาสน์การ

ในปี พ.ศ. 2492 
         
         เดิมระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ในขณะนั้นมีหลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรเดียว และเน้นหนักในวิชากฎหมายเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาได้มีการปรับปรุงโดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 4 คณะ ดังนั้นชื่อของคณะนิติศาสตร์จึงเริ่มขึ้นในปีนี้เอง
 
ในปี พ.ศ. 2503 
          
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีใหม่ โดยกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาและจำกัดจำนวนผู้เข้าศึกษาซึ่ง แต่เดิมนั้นการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคณะไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกและไม่ได้บังคับเวลาเรียน
 
ในปี พ.ศ. 2505
 
          มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า นักศึกษาควรมีความรู้ขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดีก่อนในการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยจึงออกข้อบังคับให้นักศึกษาทุกคณะต้องศึกษาวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในชั้นปี ที่หนึ่ง แล้วจึงศึกษาวิชาตามหลักสูตรของแต่ละคณะในปีต่อไป
 
ในปี พ.ศ. 2515
 
          คณะนิติศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรชั้นปริญญาตรี นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรนี้มีศักด์ิและสิทธ์ิเป็น “นิติศาสตรบัณฑิต” แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ในปี พ.ศ. 2529
 
          จากเดิมที่เป็นมหาวิทยาลัยด้านสังคมศาสตร์ปีนี้เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เริ่มขยายการเรียนการสอนไปสู่ด้านวิทยาศาสตร์ โดยเปิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และจัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งทั้งหมดที่ศูนย์รังสิต
 
ในปี พ.ศ. 2546
         
          คณะนิติศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรชั้นปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงปีการศึกษา 2550 จึงได้ยุติการรับนักศึกษาลง
 
ในปี พ.ศ. 2549
         
          ตามมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ได้ทำการย้ายการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ทั้งหมดมาทำการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยสมบูรณ์ ดังนั้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549
เป็นต้นไป จะศึกษาอยู่ที่ศูนย์รังสิตตลอดหลักสูตรทั้งสี่ปี
 
ในปี พ.ศ. 2552
         
          คณะนิติศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางเป็นปีแรก ตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาวิชากฎหมายไปสู่ภูมิภาค
 

 

http://www.jrank.org/