Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law

Hall of Fame

ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร
สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกฎหมายแห่งเกรอโนเบลอ ประเทศฝรั่งเศส..
[ วีดีทัศน์ ] [ อ่านต่อ ]
ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์
เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ ที่บ้านตรอกข้าวสาร เขตสัมพันธวงศ์..
[ วีดีทัศน์ ] [ อ่านต่อ ]
ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย
เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2451 อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี..
[ วีดีทัศน์ ] [ อ่านต่อ ]
ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม
เกิด ณ บ้านถนนอนุวงษ์ อำเภอจักรวรรดิ์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2454..
[ วีดีทัศน์ ] [ อ่านต่อ ]
http://www.jrank.org/