Graduate programs Faculty of law

You are here: About TU Law

รายนามคณบดี

 • รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2556 - ปัจจุบัน
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ สิขสิทธิ์วัฒนกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2553-2556
 • ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2550-2553
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2547-2550
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2544-2547
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม เอี่ยมประยูร ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2541-2544
 • รองศาสตราจารย์สุธีร์ ศุภนิตย์ ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2540-2541
 • รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2534-2540
 • รองศาสตราจารย์ประธาน วัฒนวาณิชย์ ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2531-2534
 • อาจารย์พนัส ทัศนียานนท์ ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2529-2531
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สุวรรณทัต ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2527-2529
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2525-2527
 • ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2522-2525
 • ศาสตราจารย์ ดร. มานะ พิทยาภรณ์ ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2521-2522
 • ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2518-2519
 • ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2514-2517
 • ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2511-2514
 • พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2503-2511
 • ศาสตราจารย์พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2496-2503
 • ศาสตราจารย์พระยานิติศาสตร์ไพศาล ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2492-2496
http://www.jrank.org/