Graduate programs Faculty of law

Annoucement

Read All
Newประกาศการสอบประมวลวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
Newประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ทุนผู้ช่วยอาจารย์สำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสุตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาค 2 ปี 2559
สำหรับผู้ช่วยอาจารย์เก่าให้มารับใบรายงานตัวที่สำนักงานธุรการบัณฑิตศึกษา
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย งดบรรยายและชดเชย ในภาค 2/2559
ประกาศบัณฑิตศึกษาขอปิดวิชาบรรยายภาค 2 ปีการศึกษา 2559 ดังต่อไปนี้
ขอเชิญนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เสวนาวิชาการ เรื่อง "การโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ซื้อขาย"
ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งสำรองที่นั่งได้ที่ E-Mail : nipa_nitu@hotmail.com
ประกาศกำหนดการลงทะเบียนภาคระดับบัณฑิต 2-59

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

Read More

http://www.jrank.org/