Graduate programs Faculty of law

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิต...

สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560

Readmore

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิต...

สำหรับกรณีทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 20 เมษายน 2561

Readmore

   

Annoucement

Read All
Newประกาศขยายเวลาการลงชื่อสัมมนา"ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" ณ จังหวัดนครนายก
ลงชื่อภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานธุรการบัณฑิตศึกษา
Newบัณฑิตศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2558 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง กำหนดวัน เวลา ลักษณะวิชาและสถานที่สอบไล่ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน
กำหนดการซ้อมรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 คณะนิติศาสตร์
เปลี่ยนแปลงกำหนดการถ่ายรูปรวม รายงานตัวถ่ายรูปเวลาเดิม 06.00 เปลี่ยนเป็น 05.00
งดบรรยาย - ชดเชยบรรยาย และ เปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องทุนผุ้ช่วยอาจารย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาค 1 ปี 2560
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

Read More

http://www.jrank.org/