Graduate programs Faculty of law

ประกาศบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโทแ...

สำหรับที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ต้องเข้าร่วมอบรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Readmore

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร...

วิทยานิพธ์หรือการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Readmore

     

Annoucement

Read All
Newประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท(สำหรับกรณีทั่่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562
Newประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณพิต สมัยที่ 1 เดือนมีนาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาเอก - ปริญญาโท เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ
ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 221 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมการเขียนบทความ
ประกาศงดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย เปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับกรณีทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน เวลา 13.00 - 17.00 น.

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

Read More

http://www.jrank.org/