Graduate programs Faculty of law

ประกาศบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโทแ...

สำหรับที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ต้องเข้าร่วมอบรมระบบคัดลอกวิทยานิพนธ์ TU-Ethesis บัณฑิตศึกษาได้จัดอบรมให้ักับนักศึกษาจำนวน ...

Readmore

ประกาศบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่จะสำเร็จในปีการศึกษา 2561

Readmore

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร...

วิทยานิพธ์หรือการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Readmore

     

Annoucement

Read All
Newประกาศนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา น.650 กฎหมายองค์กรธุรกิจชั้นสูง กลุ่ม 2
เอกสารประกอบการบรรยายของ อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน ที่ให้นักศึกษาศึกษาก่อนเข้าชั้นเรียนในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 รายละเอียดของเอกสารอยู่ในลิงค์ตามที่ปรากฏ
Newประกาศงดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
ประกาศให้นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รหัส 61 ให้มารับบัตรนักศึกษา(บัตรแข็ง) ณ บริเวณคอมมอนรูม คณะนิิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศษสตร์
พร้อมกับเตรียมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 แผ่น และ เงินค่าธรรมเนียม จำนวน 200 บาท
ประกาศรับสมัครทุนนักศึกษาช่วยโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง - 15 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานธุรการบัณฑิตศึกษาชั้น 1 คณะนิติศาสตร์
ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ เรื่องการจัดโครงการสัมมนา "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
ประกาศเปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยอาจารย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

http://www.jrank.org/