Graduate programs Faculty of law

ประกาศบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโทแ...

สำหรับที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ต้องเข้าร่วมอบรมระบบคัดลอกวิทยานิพนธ์ TU-Ethesis บัณฑิตศึกษาได้จัดอบรมให้ักับนักศึกษาจำนวน ...

Readmore

ประกาศบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่จะสำเร็จในปีการศึกษา 2561

Readmore

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร...

วิทยานิพธ์หรือการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Readmore

     

Annoucement

Read All
Newประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ เรื่องการจัดโครงการสัมมนา "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
Newประกาศงดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศเปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยอาจารย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ประกาศปิดบรรยายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์ประเมินความก้าวหน้้าในการทำวิทานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ แก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
หลักเกณฑ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์
ของหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

http://www.jrank.org/