Graduate programs Faculty of law

ประกาศบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโทแ...

สำหรับที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ต้องเข้าร่วมอบรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Readmore

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร...

วิทยานิพธ์หรือการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Readmore

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Readmore

     

Annoucement

Read All
Newประกาศงดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย เปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
Newประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับกรณีทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน เวลา 13.00 - 17.00 น.
ประกาศให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา น.754 กฎหมายฟื้นฟุกิจการและล้มละลาย
ให้มารับ Take Home ส่วนของ อ.พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป และส่งข้อสอบ ภายในวันที่ 10มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. ที่สำนักงานธุรการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ ปีการศึกษา 2562
ประกาศกำหนดวัน เวลา ลักษณะวิชาและสถานที่สอบไล่ ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศสำหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับกรณีทั่วไป) เลื่อนวันส่งผลภาษาอังกฤษ TU-GET/TOEFL/IELTS
จากเดิม วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

Read More

http://www.jrank.org/