Graduate programs Faculty of law

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิต...

สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560

Readmore

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิต...

สำหรับกรณีทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 20 เมษายน 2561

Readmore

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ...

สมัครได้ตั้งแต่จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2560

Readmore

     

Annoucement

Read All
Newขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง “การขนส่งทางอากาศ : มุมมองทางกฎหมายการค้าระหว่างประเทศกับประเทศไทย”
ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Newวิชา น.722 สัมนากฎหมายอาญา ให้นักศึกษา Present ตามกำหนดเวลาดังนี้
ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยอาจารย์ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
ประกาศชดเชย งดบรรยาย เปลี่ยนแปลงห้องบรรยายภาค 2/2560
บัณฑิตศึกษาขอปิดบรรยายวิชา ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The ICADA 2018-SSIS
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2561 The seventh International Conference on Advancement of Development Administration 2018 Social Sciences and Interdisciplinary Studies ในหัวข้อ "Surviving in a Disruptive World: Intergration and Mobilization ระหว่างวันที่ 32 พ.ค.-วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย.61 สามารถโหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมูบรณ์ได้ที่

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

Read More

http://www.jrank.org/