Graduate programs Faculty of law

บริษัท มิสเตอร์ แท็กส์ จำกัด ได้มอบทุนกา...

เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขากฎหมายภาษี ประจำปีการศึกษา 2559

Readmore

 

Lastest News

Read All

Annoucement

Read All
Newประกาศงดบรรยาย-ชดเชยบรรยาย-เปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย
Newประกาศบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา กม.624 หลักกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มบรรยายวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 4050 คณะนิติศาสตร์
ตารางการบรรยายระดับบัณฑิตศึกษา ปี2559
ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2559
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหากระบวนการยุติธรรม
ประจำปีการศึกษา 2559 รอบสอง
นักศึกษาปริญญาโทที่ลงทะเบียนเรียนวิชา น.650 กฎหมายองค์กรธุรกิจชั้นสูง บรรยายตามรายละเอียดดังนี้
กลุ่ม 1 สำหรับนักศึกษา รหัส 59 บรรยายห้อง 703 คณะศิลปศาสตร์ กลุ่ม 2 สำหรับนักศึกษา รหัส 58-56 บรรยายห้อง 201 คณะนิติศาสตร์
ขอปิดบรรยาย ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

ศิวชาติ ฉัตรตรัสตรัย

หลักสูตรปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

Sunday

28

« August 2016
SMTWTFS
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
http://www.jrank.org/