Graduate programs Faculty of law

ประกาศบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโทแ...

สำหรับที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ต้องเข้าร่วมอบรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Readmore

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร...

วิทยานิพธ์หรือการค้นคว้าอิสระของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Readmore

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Readmore

     

Annoucement

Read All
Newประกาศงดบรรยาย ชดเชยบรรยาย และเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย เปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
Newประชาสัมพันธ์ โครงการสอบแข่งขันเพื่อขอรับทุน Dr.Surin Pitsuwan Fellowship
ผุู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ทุนผู้ช่วยอาจารย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาค 2 ปีกาคศึกษา 2561
ประกาศปิดบรรยายวิชาในภาคเรียนที่ 2/2561
ประกาศเรื่องวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
และขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 ณ ห้องศาลจำลอง (มารุต บุนนาค) ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
ประกาศกำหนดการซ้อมรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

http://www.jrank.org/