Graduate programs Faculty of law

นักศึกษาที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 256...

กรอกภาวะการมีงานทำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา

Readmore

กำหนดการแจ้งจบภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษ...

สำหรับนักศึกษาท่านใดที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้ ให้แจ้งจบการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2562

Readmore

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร...

เรื่องกำหนดระยเวลาการทำดุษฎีินิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ การประเมินความก้าวหน้าในการทำดุษฎีินิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้...

Readmore

     

Annoucement

Read All
Newขอเปลี่ยนแปลงสถานที่บรรยายในช่วงวันที่ 17 -24 ตุลาคม 2562
Newประกาศเปลี่ยนตารางบรรยาย ชดเชยบรรยาย งดบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ของนักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือ บุคคลภายนอก
เพื่อช่วยงานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์
ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ เรื่องกำหนดการสอบประมวลความรู้ สมัยที่ 3 เดือน กันยายน ประจำปีการศึกษา 2562
ข้อปฏิบัติการสอบในวันพฤหัสที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. ห้อง 202 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รหัส 62 ให้มารับบัตรนักศึกษา (บัตรแข็ง)
ประกาศปิดวิชาบรรยายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
http://www.jrank.org/